A A A

Pod takim hasłem uczniowie klasy Va na lekcjach języka polskiego i zajęciach wychowawczych rozpoczęli swoje europejskie wędrowanie w ramach realizacji programu Erasmus+. Naszym działaniom przyświecają słowa kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia: „abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców”. W pierwszym etapie zapoznaliśmy się z historią Unii Europejskiej, strukturą, przynależnością poszczególnych krajów, omówiliśmy flagę UE, zapoznaliśmy się z hymnem „Oda do radości”. Jesteśmy świadomi, że fundament UE stanowi współpraca między państwami w zakresie społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Mocno podkreśliliśmy fakt przyznania UE w 2012 roku Pokojowej Nagrody Nobla. Po etapie wstępnym rozpoczęliśmy podróż naszym klasowym samolotem po Polsce - Kraków, Tarnów, Gniezno, Warszawa, Toruń, Gdańsk, Wrocław, Katowice to niektóre z miast, gdzie zatrzymaliśmy się. Podania, legendy, historia, ciekawostki, herb, ważne postacie związane z tymi miastami, tradycje regionalne, stroje, zwyczaje, obyczaje, zabytki. Następnie uczniowie wykonali prace plastyczne reklamujące dane miasto. Działania te zapewne przyczyniają się do rozbudzenia poczucia przynależności narodowej. W Polsce zatrzymamy się na dłużej, klasowy samolot czeka do dalszej podróży. /naucz. j.pol. L. Onak/

„Tolerancja właśnie to znaczy, że szanujemy każdego,

mimo, że wygląda, myśli i robi inaczej”.

W miesiącu grudniu uczniowie klasy IVb,Va, VIb rozpoczęli pracę nad wykonaniem zadań w związku z przystąpieniem szkoły do realizacji projektu „Europejskie wędrowanie po nową jakość nauczania i lepsze jutro naszych uczniów w ramach programu Erasmus+”. Wytyczyliśmy wspólnie działania, które mają na celu kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, postawy szacunku dla innych kultur i tradycji oraz umiejętności zapobiegania dyskryminacji. Lekcje z uczniami przeprowadzono metodami aktywnymi, m.in. drzewko decyzyjne, mapa mentalna, krzyżówki, burza mózgów, metaplan. Uczenie się tolerancji, otwartości wobec innych kultur i narodów to jeden z celów projektu. Tak więc od niego rozpoczęliśmy działania. W pierwszej kolejności sformułowaliśmy definicję tolerancji. Pamiętamy o Międzynarodowym Dniu Tolerancji obchodzonym w miesiącu listopadzie. Poszerzyliśmy przy tej okazji wiedzę na temat tego święta. Następnie uczniowie próbowali skonkretyzować, czy są ludźmi tolerancyjnymi. Podjęliśmy dyskusję na temat granic tolerancji i postawy asertywnej. Kolejno zorganizowaliśmy debatę na temat: ”Czy zawsze i w każdej sytuacji należy być tolerancyjnym i akceptować wszystkie zachowania. Z debaty tej wyłonił się wniosek: „Szanujemy innych i ich poglądy, ponieważ każdy z nas ma prawo do własnego zdania. Wartość człowieka nie zależy od żadnych zewnętrznych cech”. Punkt wyjścia do dalszej dyskusji stanowiły filmiki obrazujące przypadki nietolerancji w różnych sytuacjach życiowych. Jako podsumowanie zajęć wykorzystaliśmy bajkę terapeutyczną z zakresu tolerancji i akceptacji, pt. „Kłapouszek”, do której uczniowie klasy IVb wykonali prace metodą przekładu intersemiotycznego. Natomiast uczniowie klasy Va i VIb zaprezentowali plakaty do tematu TOLERANCJA.


Nowy projekt w ramach programu Erasmus+

„Europejskie wędrowanie po nową jakość nauczania i lepsze jutro naszych uczniów”


Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu jest autorem projektu „Europejskie wędrowanie po nową jakość nauczania i lepsze jutro naszych uczniów” w ramach programu Erasmus+. Projekt został przewidziany do realizacji na okres 18 miesięcy (od 01.12.2020 do 31.05.2022).

Projekt jest kontynuacją podejmowanych do tej pory wewnątrzszkolnych działań w zakresie edukacji europejskiej, kształcenia języków obcych, kształtowania postaw tolerancji, otwartości i świadomości międzykulturowej.

Główne cele projektu to:

 • podniesienie umiejętności językowych,
 • przygotowanie do nauczania przedmiotów z elementami języków obcych przy wykorzystaniu elementów metody CLIL,
 • poznanie najnowszych metod i technik nauczania,
 • nabycie wiedzy z zakresu geografii, historii, kultury, sztuki, polityki,
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie
 • uczenie się tolerancji, otwartości wobec innych kultur i narodów,
 • poznanie różnorodnych systemów edukacji w Europie,
 • doskonalenie umiejętności zarządzania placówką,
 • wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich oraz kadrą zarządzającą,
 • zwrócenie większej uwagi na szanse, jakie daje mobilność edukacyjna rozpowszechnianie tej idei wśród uczniów i pedagogów,
 • propagowanie idei uczenia się przez całe życie.


A new project of the Erasmus + program

"European journey to a new quality of teaching and a better tomorrow for our students"


Primary School Hetman Jan Tarnowski in Tarnowiec is the author of the project titled "European journey to a new quality of teaching and a better tomorrow for our students" as part of the Erasmus + program. The project has been planned to be implemented for 18 months (from 01/12/2020 do 31/05/2022).

This project is a continuation of actions taken to shape tolerance-oriented mindset among pupils and foster language improvement, european education, openness, and multicultural awareness.

Main objectives of this project are:

 • language improvement
 • training for teaching subjects with elements of foreign languages using elements of the CLIL method
 • learning the newest teaching methods and techniques
 • accquiring knowledge in the fields of geography, history, culture, art, politics and the social problems of a given country
 • developing team working skills
 • learning tolerance and opennes towards other cultures and nationalities
 • studying various educational systems implemented in Europe
 • improving leadership and management skills
 • the exchange of experiances and skills between teachers from different countries and management staff
 • appreciating the vast opportunities to be gained from educational mobility
 • popularization of the “you learn your entire life” notion.

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Tarnowiec , jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Używamy plików cookies, Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat cookies. polityka prywatności .

  Akceptuję cookies dla tej witryny.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk